Verhoging vrijstelling schenkbelasting

Om de woningmarkt te stimuleren komt er een tijdelijk verruimde extra vrijstelling voor de schenkbelasting. Tijdelijk wil zeggen met ingang van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Vooruitlopend op komende wetgeving is dit al vastgelegd in een Besluit.

In de huidige wet is nog een eenmalig verhoogde vrijstelling van 51.407 euro opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen die ouder zijn dan 18, maar jonger dan 40 jaar. Deze schenking moet verband houden met de schenking van een eigen woning.

Dat is het geval als de schenking wordt gebruikt voor:

  • de verkrijging van een eigen woning;
  • de verbetering of het onderhoud van de eigen woning;
  • de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheekschuld;
  • de afkoop van erfpacht/opstal.

In het genoemde Besluit is nu geregeld dat deze vrijstelling op twee onderdelen wordt verruimd. Niet alleen wordt de hoogte van de vrijstelling verruimd tot 100.000 euro, maar komt ook de beperking dat de schenking gedaan moet zijn door een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar te vervallen. Dit betekent dat in de genoemde periode iedereen van iedereen een belastingvrije schenking kan ontvangen van maximaal 100.000 euro. Uiteraard op voorwaarde dat de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning.

De vrijstelling voor een schenking in verband met een eigen woning kan ook met terugwerkende kracht vanaf 29 oktober 2012 worden toegepast op een schenking voor de aflossing van een zogenaamde restschuld. Dat is het bedrag waarmee een eigenwoningschuld de verkoopwaarde van een woning overtreft bij verkoop van een eigen woning. Het maximum is tot 1 oktober 2013 echter nog het oude bedrag van 51.407 euro.

Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige schenking moet op de vrijstelling een beroep worden gedaan in een in te dienen schenkingsaangifte. Indien ouders al gebruik hebben gemaakt van het eerder geldende maximum, kan toch een aanvullende schenking gedaan worden om het maximum van 100.000 euro te bereiken.

Schenkingen in het zicht van overlijden (180 dagen vóór het overlijden) worden voor het bepalen van de hoogte van de erfbelasting geacht door het overlijden te zijn verkregen. Bepaald is dat de verhoogde schenking niet bij de erfenis hoeft te worden geteld, ook al valt deze binnen de 180 dagen vóór het overlijden.