Regels verzekeringsplicht gewijzigd

Een DGA is doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit komt doordat een gezagsverhouding ontbreekt en de DGA niet tegen zijn wil in kan worden ontslagen. Soms wil een DGA liever wel verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, omdat dat goedkoper en eenvoudiger is dan een particulier afgesloten verzekering. Het al dan niet bestaan van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen heeft in de praktijk al veel aanleiding voor discussie gegeven.

De Regeling aanwijzing DGA geeft voor een aantal situaties een criterium wanneer al dan niet sprake is van een niet-verplicht verzekerde DGA. Recentelijk is een voorstel gedaan om de Regeling aanwijzing DGA aan te passen.

Volgens de nieuwe criteria wordt allereerst als niet-verzekeringsplichtige DGA aangemerkt degene die al dan niet tezamen met de familie (tot en met de 3e graad) een dusdanig aandelenbezit heeft dat deze ten minste tweederde van het stemrecht vertegenwoordigd en zo zijn ontslag kan voorkomen. In tegenstelling tot de oude regeling telt het eigen aandelenbezit van de DGA ook mee bij de bepaling of ”ten minste tweederde” van het aandelenbezit vertegenwoordigd wordt. Op grond van de nieuwe Regeling aanwijzing DGA kan de verzekeringsplicht bij een verdeling van het aandelenbezit over meerdere familieleden anders komen te liggen waarbij, in tegenstelling tot onder de oude regeling, er geen sprake meer is van verzekeringsplicht. Zoals in aanvang van dit artikel aangegeven kan dit juist gunstig zijn, zeker als naar de kosten wordt gekeken en niet te vergeten eventuele uitsluitingen bij particuliere verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid. Voorts wordt bepaald dat, gelet op de mogelijkheid om bij de flex-BV te bepalen dat bestuurders alleen door houders van een bepaald soort aandelen of een ander orgaan kunnen worden ontslagen, niet verplicht verzekerd zijn de bestuurders die allen een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen in de algemene vergadering of een ander lichaam dat bevoegd is om over het ontslag te beslissen. Nieuw is dat ook het stemrecht in een ander orgaan dan de AVA in aanmerking wordt genomen.

Genoeg reden dus om de verzekeringsplicht van de DGA opnieuw onder de loep te nemen.