Kort nieuws

Uitwisseling gegevens Europa
De 28 EU-lidstaten hebben afgesproken dat vanaf 2015 steeds meer gegevens automatisch zullen worden uitgewisseld. Inkomsten uit bijvoorbeeld dividend en rente maar ook uit levensverzekeringen, pensioenen en onroerend worden dan verplicht doorgegeven aan elkaars belastingdiensten.

Overdrachtsbelastingvermindering terug naar zes maanden
Wanneer na een eerste verkrijging van een onroerende zaak tussen 31 augustus 2012 en 1 januari 2015 binnen 36 maanden een tweede verkrijging volgt wordt bij de tweede verkrijging de verschuldigde overdrachtsbelasting verminderd met de bij de eerste verkrijging al geheven overdrachtsbelasting. Die vermindering bij opvolgende verkrijgingen wordt weer teruggebracht naar zes maanden bij eerste verkrijgingen na 1 januari 2015. Men zou een eerste verkrijging waar mogelijk dus nog vóór 1 januari 2015 moeten laten plaatsvinden.

Tijdig deponeren
De deponeringstermijn bij de Kamer van koophandel voor jaarstukken van BV’s is twee maanden bekort voor gevallen waarbij alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. De termijn bedraagt dan in totaal elf maanden en acht dagen. De jaarstukken 2013 moeten in de meeste gevallen dus vóór 8 december 2014 gedeponeerd zijn.

Hoge schenkingsvrijstelling
Er geldt tot 1 januari 2015 een verruimde vrijstelling van € 100.000,- voor schenken, als de schenking wordt aangewend voor de aanschaf van een eigen woning, het aflossen van de hypotheek of een verbouwing. Als het om een nieuwbouwwoning gaat, mag er ook dit jaar een ton worden geschonken, ook al zijn de te betalen termijnen in 2014 minder dan dat bedrag. Goedgekeurd is dat het geld dan ook nog gebruikt mag worden voor betalingen in 2015. Er moet dan wel al in 2014 een eerste begin zijn gemaakt met het betalen van kosten eigen woning uit de in 2014 ontvangen schenking. Gaat het om een verbouwing, dan mag het geld zelfs ook nog in 2016 worden uitgegeven. Vanaf 1 januari 2015 geldt alleen nog de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning en tot maximaal een bedrag van € 52.752.