Kort nieuws

Zonnepanelen en BTW
Enige tijd geleden werd duidelijk dat investeerders in zonnepanelen, die energie terug leveren aan het elektriciteitsnet, een deel van de BTW op die panelen terug konden krijgen. Daar is massaal op gereageerd. Zuur is vervolgens dat intussen meer dan 3.000 eigenaren van die panelen een (te) forse naheffingsaanslag omzetbelasting met boete hebben gekregen. Die zijn namelijk vergeten de periodieke aangifte BTW in te dienen. De staatssecretaris weigert voor deze groep startende ondernemers toe te staan dat zij jaaraangiften gaan indienen.

Premiekorting
Veel jongeren blijken niet aan het werk te kunnen komen en vallen terug op een uitkering. Het kabinet wil dat tegengaan en gaat daarom werkgevers stimuleren om deze jongeren toch in dienst te nemen. Zoals zo vaak gaat het om een tijdelijke regeling, die gericht is op nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Het 3.500 op jaarbasis op de premies werknemersverzekeringen die werkgevers kunnen toepassen als ze een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 tot 27 jaar in dienst nemen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals een bewijs dat de jongere een uitkering genoot (doelgroepverklaring) en een schriftelijke arbeidsovereenkomst van ten minste 6 maanden en voor ten minste 32 uren per week. Ook indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 kunnen met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de premiekorting, die pas vanaf 1 juli 2014 kan worden toegepast.

Minimumloon alleen giraal
Er is een nieuwe wet aangekondigd die het per 1 januari 2015 onmogelijk moet maken om salaris nog volledig contant uit te betalen. Blijkbaar heeft men geconstateerd dat via contante betalingen het wettelijk minimumloon werd ontdoken. Er zal onder de nieuwe wet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het minimumloon giraal overgemaakt moeten worden. In die wet wordt ook geregeld dat werkgevers geen verrekeningen (bijvoorbeeld huur) met het minimumloon mogen toepassen.

AOW en samenwonen
De Tweede Kamer is akkoord met een wetsvoorstel dat regelt dat voortaan AOW-ers niet meer gelden als samenwonend als zij hun eigen huis aanhouden. Ze ontvangen dan dus ‘gewoon’ de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden (70 procent van het minimumloon). Samenwonenden krijgen ieder ‘slechts’ 50 procent van het minimumloon als AOW-uitkering.