Negatieve nalatenschap

Nalatenschappen worden in toenemende mate beneficiair aanvaard. Hierdoor worden erfgenamen in principe niet aansprakelijk voor schulden uit een erfenis. Alleen als de nalatenschap positief is, zal de erfgenaam deze aanvaarden. Vaak is het echter de vraag of nog beneficiair aanvaard kan worden omdat er door de erfgenamen al handelingen zijn verricht, waardoor er sprake is van een zogenaamde zuivere aanvaarding met alle plussen én minnen!

Teneinde de erfgenaam meer bescherming te bieden tegen mogelijke schulden van de erflater ligt er een wetsvoorstel dat het volgende inhoudt.

Als een erfgenaam ná een zuivere aanvaarding van de nalatenschap bekend wordt met een schuld van de nalatenschap die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, dan kan deze erfgenaam binnen drie maanden na die ontdekking de kantonrechter verzoeken om geheel dan wel gedeeltelijk te worden ontheven uit zijn verplichting om deze schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen voor zover deze niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. Het is dan aan de kantonrechter om vast te stellen of en in hoeverre redelijkerwijze van de erfgenaam kan worden gevergd dat hij deze schuld uit zijn overige (eigen) vermogen voldoet.