Kort nieuws

Vraag buitenlandse btw terug
Heeft u in 2013 in de andere EU-landen voor ten minste 50 euro aan buitenlandse btw betaald? Dan kunt u deze terugvragen. U moet dan wel een in Nederland gevestigde BTW-ondernemer zijn en de uit het buitenland verworven goederen en diensten gebruiken voor btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Een teruggaafverzoek kunt u doen via de speciale internetsite: https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/

De Belastingdienst dient uw verzoek binnen 15 dagen door te sturen naar het betreffende EU-land. Het buitenland dient het verzoek vervolgens binnen 4 maanden (dan wel 8 maanden bij aanvullende vragen) af te handelen. Bij overschrijding van deze termijnen heeft u recht op een rentevergoeding.

Heeft u btw betaald buiten de EU, dan dient u bij de buitenlandse belastingdienst na te vragen of en zo ja hoe u de buitenlandse btw kunt terugvragen.

Bezwaar 150-kilometergrens
Voor bepaalde uit het buitenland aangetrokken werknemers met een zeker minimuminkomen bestaat de aantrekkelijke 30%-regeling. Dan kan 30% van het bruto salaris onbelast worden vergoed zonder dat de extra kosten van het tijdelijk verblijf in Nederland aangetoond moeten worden.

Deze regeling geldt in beginsel niet voor werknemers die voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland woonachtig waren op een afstand van 150 kilometer of minder van de grens met Nederland. Dit om oneigenlijke concurrentie in de grensstreek te voorkomen. De Hoge Raad heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Het adviesorgaan van dat Hof acht de huidige invulling van het per 150 kilometer-criterium voor de 30%-regeling in strijd met het vrije verkeer van werknemers. De kans is groot dat het Hof dat advies volgt. Indien de 150-kilometergrens op uw werknemer van toepassing is, raden wij aan de Belastingdienst hiervan op de hoogte te brengen en bij afwijzing van de 30%-regeling bezwaar aan te tekenen. Zo kunt u de rechten van uw werknemer veiligstellen in afwachting van de hogere rechtspraak.

Inkeren zonder boete vóór 1 juli
Heeft u mogelijk eerder niet opgegeven binnen- en/of buitenlandse bankrekeningen? Voorkom een boete van maximaal 150% (bij recidive 300%) door vóór 1 juli 2014 dit alsnog bij de Belastingdienst te melden! Hiermee worden zwartspaarders gestimuleerd om zonder boete schoon schip te maken.