Verhoging schenkingsvrijstelling ouder-kind

Ouders kunnen jaarlijks aan hun kinderen een bedrag schenken zonder dat daar schenkbelasting over verschuldigd is. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Voor 2013 bedraagt dit bedrag € 5.141,-. Eenmalig is het mogelijk dit bedrag te verhogen tot € 24.676,- (bedrag 2013).

Met ingang van 1 januari jongstleden is de leeftijdsgrens voor deze eenmalig verhoogde vrijstelling verruimd van 35 jaar naar 40 jaar. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verhoogd worden tot € 51.407,- (bedrag 2013) als de schenking van de ouder aan het kind verband houdt met een van de hierna genoemde punten:

  • verwerving door het kind van een eigen woning;
  • kosten voor onderhoud of verbetering van de eigen woning;
  • afkoop van recht van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • aflossing van de eigenwoningschuld;
  • betaling van kosten van studie of opleiding voor een beroep van het kind (indien deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk).

Ook geldt de verhoogde vrijstelling als de ouders een woning aan het kind schenken.

Inmiddels is de wet nog verder aangepast. Het kan immers voorkomen dat vóór invoering van deze extra verhoogde vrijstelling de eenmalig verhoogde vrijstelling voor ouderkind (voor 2013 € 24.676,-) al is benut. Door de aanpassing van de wet kan het restant van € 26.731,- alsnog benut worden (indien aan alle voorwaarden is voldaan). Uiteraard moet het kind (of diens partner) dan nog niet de 40-jarige leeftijd hebben bereikt. Zonder deze aanpassing zou de extra verhoogde vrijstelling niet meer benut kunnen worden als vóór 1 januari 2010 al gebruik gemaakt was van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de verwerving van een eigen woning of voor de andere genoemde bestedingsmogelijkheden. Een mooie regeling om de woningmarkt mede mee vlot te trekken.

Uiteraard staat het de ouders vrij naast deze schenking een lening te verstrekken aan het kind ten behoeve van de aankoop, het onderhoud of verbetering dan wel schuldvernieuwing van de schuld op de eigen woning.

Let wel: hier dienen dan mogelijk de nieuwe leningscondities van annuïteit mee in ogenschouw te worden genomen en dient de lening gemeld te worden aan de Belastingdienst.