Renteaftrek eigen woning bij lening eigen BV of ouders

Er dient jaarlijks een grote hoeveelheid informatie te worden verstrekt aan de Belastingdienst. Daar is in 2014 voor bepaalde situaties een extra informatieverplichting bijgekomen. Dat geldt voor die gevallen waarin na 1 januari 2013 een nieuwe geldlening voor de eigen woning is afgesloten bij een geldverstrekker, niet zijnde een bank of verzekeraar. Veelal zijn dit leningen bij de eigen BV of bij de ouders. Uitgezonderd zijn op 31 december 2012 al bestaande leningen, ook al worden die later omgezet in een andere lening. Bestaande leningen vallen onder een overgangsregeling.

De nieuwe informatieplicht bestaat uit de melding bij de Belastingdienst via een speciaal daarvoor ontworpen formulier dat er een lening is verstrekt voor de eigen woning door de eigen BV of door de ouders, tot welk bedrag en onder welke voorwaarden, zoals verplichte aflossing, looptijd en rentepercentage. De melding moet gedaan worden vóór of uiterlijk bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting waarin men voor het eerst om aftrek van de rente op de lening verzoekt. Indien men lang uitstel heeft gekregen voor het indienen van de aangifte geldt een andere termijn voor de melding.

Als de aangifte over 2013 pas in 2015 wordt ingediend, moet het formulier vóór 31 december 2014 aan de Belastingdienst worden toegezonden.

Latere wijzigingen in de voorwaarden van de lening moeten telkens binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar aan de Belastingdienst worden doorgeven.

Er staat een strenge sanctie op het niet, niet tijdig of niet volledig melden: de rente over het betreffende jaar mag niet meer in aftrek worden gebracht. Met ingang van het jaar waarover de informatie wel tijdig is verstrekt, mag de rente weer wel in aftrek worden gebracht.

Er is al heel veel over te doen geweest over de aftrekbaarheid van leningen voor de eigen woning (de eigenwoningschuld) en dat zal ook in de toekomst ook nog wel zo blijven. Het grote voordeel van een eigenwoningschuld is de aftrekbaarheid van de rente, hoewel die aftrekbaarheid steeds verder wordt beperkt.

Naast de nieuwe meldingsplicht moet de lening, die niet onder de overgangsregeling valt, ten minste annuïtair (lineair mag ook) en in ten hoogste 360 maanden worden afgelost.