Kort nieuws 3

Regeling innovatiebox uitgebreid
Doordat de regeling innovatiebox per 1 januari 2011 is uitgebreid, komen meer bedrijven die zich bezig houden met innovatieve producten in aanmerking voor deze aantrekkelijke regeling. Het tarief van 5% in de vennootschapsbelasting geldt nu namelijk ook voor winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi. De innovatiebox is een fiscale regeling met als doel het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland.

– Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor innovatieve activiteiten is verlaagd van 10% naar 5%.
– De verliezen van innovatieve activiteiten zijn aftrekbaar voor 25,5%.
– Alle winsten uit innovatieve activiteiten vallen onder het lage tarief.

 

Aftrek hypotheekrente bij scheiding
In de regeling tot en met 2010 had de partner, die vanwege een echtscheiding de echtelijke woning verliet, onder bepaalde voorwaarden het recht om de betaalde rente voor de eigen woning nog af te trekken. De wijziging van het partnerbegrip voor de inkomstenbelasting per 1 januari 2011 dreigde voor hen financieel nadelig uit te pakken. De Staatssecretaris van Financiën vond dat ongewenst en heeft aangegeven de wetgeving per 1 januari 2011 aan te passen, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek voor de vertrekker blijft gelden vanaf het moment dat er sprake is van duurzaam gescheiden leven.

Vakantiedagen en ziekte
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin geregeld wordt dat werknemers die langdurig ziek zijn straks recht krijgen op hetzelfde wettelijk minimum aantal vakantiedagen met doorbetaling van loon (20 bij een fulltime baan) als niet-zieke werknemers. Het wetsvoorstel regelt verder dat werknemers hun wettelijk minimum aantal vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Wel kunnen afwijkende afspraken op maat (alleen ten gunste van de werknemer) worden gemaakt. Zieke werknemers krijgen daardoor dezelfde aanspraken op minimumvakantie als andere werknemers, omdat het verwerven van vakantieaanspraak gekoppeld is aan het recht op loon wat ook ingeval van ziekte bestaat. Voor de bovenwettelijke vakantie, die in een individuele of collectieve overeenkomst wordt overeengekomen, kunnen sociale partners zelf afspraken maken betreffende de opbouw bij ziekte.

Sparen bij Belastingdienst minder interessant
De rente die de Belastingdienst betaalt en die de fiscus berekent, is nu gelijk: 2,5%. Onze nieuwe staatssecretaris van Financiën wil de door de fiscus te betalen rente geleidelijk terugschroeven naar 1%, maar de burger wel 2,5% rente laten betalen.