Eindejaarstips 2011

Aan het einde van het jaar is het tijd voor het treffen van maatregelen om de fiscale positie in 2011 zoveel mogelijk te optimaliseren. De in dit artikel opgenomen eindejaarstips kunnen u fiscaal voordeel opleveren.

Vrijstellingen bij schenken
Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een vrijgestelde schenking doen. In 2011 is deze vrijstelling maximaal € 5.030 per kind. Aan overige personen, waaronder de kleinkinderen, kunt u in 2011 onbelast een bedrag van maximaal € 2.012 schenken. Voor kinderen van 18 tot en met 34 jaar mag u eenmalig € 24.144 belastingvrij schenken. Indien het kind de schenking gebruikt voor de koop of verbouwing van een eigen woning (of de aflossing van de eigenwoningschuld) wordt die eenmalige vrijstelling verhoogd tot maximaal € 50.300 (in 2011). Een vermogensbestanddeel dat geschonken wordt onder schuldigerkenning, valt in Box 3, zowel voor de schenker (als schuld) als voor de begiftigde (als bezitting). Over de schuld moet jaarlijks aantoonbaar 6% rente worden betaald. Bovendien moet de schenking onder schuldigerkenning in een notariële akte worden vastgelegd. Het kan aan te bevelen zijn om de schenking herroepelijk te doen zijn, zodat u het geschonken bedrag weer zou kunnen terugvorderen, mocht dat gewenst zijn.

Partnerschap
Per 2011 hebben de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voor samenwoners een wijziging ondergaan. Als fiscale partners worden alleen nog de met elkaar gehuwden beschouwd en de samenwoners die over een notarieel samenlevingscontract beschikken, een gezamenlijk kind hebben of een gezamenlijke woning bezitten. Als aan één van de voorwaarden is voldaan, geldt het fiscaal partnerschap; men kan niet meer zoals voorheen een keuze maken voor fiscaal partnerschap. U bent het of u bent het niet. Bij de schenk- en erfbelasting is als aanvullende voorwaarde gesteld dat de samenwoners in het samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht opgenomen hebben. Als de samenwoners op 1 januari 2011 nog geen notarieel samenlevingscontract hebben, maar in de loop van 2011 wel en ze staan op 1 januari 2011 op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, dan zijn zij toch elkaars fiscale partner voor 2011. In voorkomende situaties dus nog snel naar de notaris.

Besparing Box 3
Als u een grote privé-uitgave overweegt, is het fiscaal gunstig om deze uitgave nog vóór 1 januari 2012 te doen, waardoor het betaalde bedrag in beginsel niet meer tot het vermogen in Box 3 behoort. Hetzelfde geldt voor belastingschulden die anders in 2012 voldaan zouden worden. Door het tijdig betalen kunt u een besparing realiseren van 1,2% van de aankoop en/of betaling. Belasting besparen (maar dan over 2012) kan ook door het per 1 januari 2012 vrijkomende spaarloontegoed niet op te nemen.

Aanpassen lijfrentepolis
De terugwentelingsmogelijkheid van lijfrentepremie vervalt per 1 januari 2012. Dan is het niet meer mogelijk om de lijfrentepremie die u in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar betaalt in aftrek te brengen in het voorgaande kalenderjaar. De premies die in het eerste kwartaal van 2012 worden betaald, kunnen dus niet meer in aftrek worden gebracht in 2011. In voorkomende gevallen is het raadzaam nog in 2011 de polis te laten aanpassen door de datum waarop u de premie bent verschuldigd, te vervroegen naar het kalenderjaar waarin u de premie in aftrek brengt.

Aflossen eigenwoningschuld
Het eigenwoningforfait wordt tot nihil teruggebracht indien er geen bedrag aan aftrekbare financieringsrente is, waardoor hierover geen inkomstenbelasting meer verschuldigd is. Het kan raadzaam zijn te laten onderzoeken in hoeverre u nog voordeel heeft van het aanhouden van de eigenwoningschuld en of het wellicht fiscaal aantrekkelijker voor u is om uw eigenwoningschuld af te lossen. Tevens kunt u hierbij een voordeel in Box 3 behalen als de aflossing vóór 31 december 2011 plaatsvindt, omdat uw vermogen in Box 3 door de aflossing lager wordt.

Middeling
Als de hoogte van uw belastbare inkomens over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een middelingsteruggave. Dat houdt in dat het inkomen van drie jaren in gelijke delen over de drie jaren wordt verdeeld. Voorwaarde voor middeling is dat alle drie de aanslagen over de jaren die in het middelingsverzoek zijn begrepen, definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden (geen bezwaar ingediend).

Verliesverrekening
De regeling ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening (carryback) voor BV’s is in het verleden teruggebracht tot slechts één jaar. Vanwege de crisissituatie is het sinds 2009 weer tijdelijk toegestaan om een verlies over 2009, 2010 en/of 2011 met winsten van drie jaar terug te verrekenen. Een verlies over 2011 kan dus verrekend worden met winsten over 2008, 2009 en 2010, waarbij het oudste jaar het eerst aan de beurt komt. Er is helaas ook een nadeel aan deze tijdelijke crisismaatregel verbonden. De verliesverrekening naar toekomstige jaren (carry-forward) wordt, indien gekozen wordt voor de verruimde carryback-regeling, namelijk ingekort tot zes jaar in plaats van de wettelijke carry-forward termijn van negen jaar. Met ingang van 2012 kan een verlies uit 2002 of eerdere jaren niet meer worden verrekend met winst behaald in 2012 of volgende jaren. Heeft u nog te compenseren verliezen uit 2002 of eerdere jaren, dan is nog voor het einde van het jaar 2011 actie geboden.

Aandelen in uw BV schenken aan uw kind(eren)
Het kan interessant zijn om gebruik te maken van de fiscale faciliteiten om uw onderneming c.q. aanmerkelijkbelang-aandelen (bezit van 5% of meer) in uw BV, waarin u een onderneming drijft, op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen aan uw kind(eren). Onder strikte voorwaarden en formaliteiten kan deze schenking geschieden zonder af te rekenen met de Belastingdienst. Dus geen heffing van 25% aanmerkelijkbelang-belasting en ook geen schenkbelasting.