Kort nieuws

Valse e-mails
Het dieven- en oplichtersgilde is nog steeds volop actief. Er blijken nu ook e-mails verstuurd te worden die afkomstig lijken te zijn van de Belastingdienst. In de e-mails staat dat u een belastingteruggave kunt krijgen. Vervolgens wordt u gevraagd om op een link met het DigiD-logo te klikken. Deze link komt niet uit op de echte DigiD-website, maar op een valse internetsite waar wordt gevraagd naar uw DigiD-code. Als u zo’n e-mail hebt gekregen, kunt u die het best meteen verwijderen. U dient zeker niet te klikken op links in de e-mail. Hebt u deze e-mail toch geopend en uw DigiD-code ingevoerd, dan moet u uw DigiD laten opheffen en een nieuwe DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Edelweissroute
Had u er al ooit van gehoord; de Edelweissroute? Deze zogenoemde Edelweissroute was erop gericht om na een overlijden het door een executeur aangetroffen ‘zwarte’ vermogen van de erflater buiten beeld te houden en zo erfbelasting te ontduiken.

Nadat de navorderingstermijn (bij buitenlandse vermogensbestanddelen 12 jaar) was verstreken, bracht de executeur de erfgenamen alsnog op de hoogte van het ‘zwarte’ vermogen en gaf hij hen toegang tot dat vermogen. Bij de erfgenamen kon dan geen erfbelasting meer nagevorderd worden en de executeur of de erfgenamen konden niet meer gestraft worden voor het onjuist doen van aangifte.

Sinds 2012 wordt deze constructie op de volgende manier bestreden:

  •  de termijn om erfbelasting na te vorderen over buitenlandse vermogensbestanddelen is voortaan onbeperkt;
  •  zodra de erfgenaam kennis neemt van de onjuistheden/onvolledigheden is hij verplicht deze informatie te melden aan de Belastingdienst (bij niet-nakoming riskeert hij een boete);
  • de executeur is voortaan verplicht de aangifte erfbelasting te doen.

De Belastingdienst tracht volgens een woordvoerder na de wetswijziging om ettelijke miljoenen aan erfbelasting uit oude zaken met zwart vermogen te innen.

Aansprakelijkheid bestuurders B.V.
Te vaak wordt nog verondersteld dat een BV onbeperkt bescherming biedt voor schulden van een in de BV uitgeoefende onderneming. Vergeten wordt dan dat een bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden, als sprake is van onbehoorlijk bestuur door die bestuurder. Uit een recente uitspraak van Rechtbank Arnhem blijkt dat weer eens. De bestuurder in kwestie bestreed die aansprakelijkheid omdat de BV al eerder was aangesproken en bovendien was hij van mening dat het recht tot invordering van de aanslag en daarmee de aansprakelijkheidsschuld al verjaard zou zijn. Het betrof een door de BV niet betaalde belastingaanslagen uit 2004.

De rechter stelde vast dat de BV onder verantwoordelijkheid en leiding van de bestuurder bewust verkeerde aangiften had ingediend. Dat valt onder onbehoorlijk bestuur en daarvoor kan de Belastingdienst, ook al is de BV daarvoor al eerder aangesproken (maar die heeft uiteindelijk niet betaald), de schuld verhalen op de bestuurder.

Ook het beroep op verjaring blijkt geen hout te snijden omdat in 2008 een dwangbevel voor de betreffende aanslagen aan de BV is betekend. De verjaringstermijn van vijf jaren (tekst van art. 27 lid 1 Inv. 1990 tot 1 juli 2009) begint dan opnieuw te lopen, zodat het recht tot invordering en daarmee ook de aansprakelijkheidsschuld van de bestuurder pas in 2013 vervallen.