Hypotheek eigen woning en informeren Belastingdienst

Sinds 1 januari 2013 zijn er verschillende wijzigingen gekomen op het gebied van hypotheken.De belangrijkste is dat er voortaan jaarlijks afgelost moet worden op leningen aangegaan vanaf 1 januari 2013 en wel op annuïtaire wijze. Of aan deze vereisten wordt voldaan, kan door deBelastingdienst gecheckt worden aan de hand van de informatie die de banken jaarlijks na afloop van het jaar verstrekken.

Met ingang van 1 januari 2013 is de verplichting om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst uitgebreid en wel zodanig dat deze geldt voor een ieder die geld verstrekt, of het nu wel of geen bancaire instelling is. Deze geldverstrekking moet dan wel samenhangen met leningen in verband met de eigen woning.

Veel voorkomend is natuurlijk de vennootschap die aan haar directeur-grootaandeelhouder een hypothecaire lening verstrekt dan wel aan een van diens familieleden. Tot 1 januari 2013 hoefde deze vennootschap niets te melden. Met ingang van 1 januari 2013 is dat gewijzigd. De belastingplichtige die de lening heeft gekregen en over de daarover betaalde rente aftrek claimt bij de aangifte inkomstenbelasting, dient de aan de schuld verbonden voorwaarden (de datum waarop de schuld is aangegaan, het startbedrag van de schuld, het maandelijkse rentepercentage, de in het contract vastgelegde looptijd in maanden alsmede de op papier vastgelegde wijze van aflossing) en het fiscale nummer van de leninggever door te geven aan de Belastingdienst.
Aan de hand van deze informatie kan de Belastingdienst bepalen of de betaalde rente fiscaal aftrekbaar is. Worden deze voorwaarden niet doorgegeven aan de Belastingdienst, dan kan de lening niet gelden als eigenwoningschuld. Ook wijzigingen in de voorwaarden dienen doorgegeven te worden. Als er uitstel is voor het indienen van de aangifte, dan moet de melding van het aangaan van een lening aan de Belastingdienst uiterlijk op 31 december van het jaar volgend waarop de schuld is aangegaan worden gedaan. Wijzigingen daarentegen moeten binnen een maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijziging heeft plaatsgevonden zijn doorgegeven. Bij variabele rente is van belang dat de gehanteerde rente van 31 december van het voorgaande jaar doorgegeven wordt.

De melding aan de Belastingdienst kan gedaan worden middels een modelformulier dat door de Belastingdienst digitaal ter beschikking wordt gesteld.