BTW-plicht voor houders zonnepanelen

Iedereen gaat er vanuit dat de heffing van omzetbelasting alleen iets is voor ondernemers. Wat men hierbij vaak over het hoofd ziet, is dat het ondernemersbegrip voor de omzetbelasting veel ruimer is dan die voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting is men al ondernemer als men een vermogensbestanddeel exploiteert. Dit leidt soms tot opmerkelijke situaties.

Steeds meer Nederlanders leggen zonnepanelen op het dak van hun woning om hiermee een bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie. Deze energie wordt dan geleverd aan het stroomnet en wordt verrekend met de elektriciteit die men afneemt van datzelfde stroomnet. Iedereen kwalificeerde dit als een vorm van zelfgebruik en daarmee was er niets aan de hand. De heer Fuchs uit Oostenrijk dacht hier heel anders over. Hij vond dat hij een energieleverancier was en daarmee ook ondernemer in de zin van de Wet op de (Oostenrijkse) omzetbelasting. Hij wilde dit omdat hij dan de omzetbelasting die hem in het kader van de aanschaf van de zonnepanelen in rekening was gebracht, kon terugvragen bij de Oostenrijkse belastingdienst. Omdat de omzetbelasting binnen Europa redelijk eenduidig is, moest de Europese rechter er aan te pas komen om aan te geven of deze zienswijze juist was. De rechters vonden de redenering van de heer Fuchs correct en daarmee werkt deze ook door naar de Nederlandse wetgeving. Dit betekent concreet dat een particulier die zonnepanelen gaat plaatsen de omzetbelasting bij de Belastingdienst kan terugvragen. Daar staat dan wel tegenover dat hij omzetbelasting moet afdragen over de energie die hij zelf opwekt. Gelet op de capaciteit van de doorsnee huisinstallatie zal dit bedrag beperkt van omvang zijn. Als de af te dragen omzet op jaarbasis bezien minder bedraagt dan 1.345 euro, hoeft men deze omzetbelasting echter niet af te dragen op grond van de kleine ondernemersregeling. In dat geval kan men een verzoek indienen om een ontheffing te krijgen voor het doen van aangifte. Zonder deze ontheffing moet men namelijk ieder kwartaal een aangifte indienen waaruit dan blijkt dat er per saldo niets verschuldigd is.

Kortom, een belangrijke ontwikkeling die voor Nederlanders die zonnepanelen hebben aangeschaft of nog willen aanschaffen van groot belang kan zijn. Voor velen zal gelden dat duurzaamheid ook financieel aantrekkelijker wordt. Nadeel is wel de bewerkelijkheid van de administratieve procedure. Daar kunnen wij u echter prima in bijstaan!