Einde gouden handdruk

Vanaf 1 januari 2014 is het voor een (ex-)werknemer niet meer mogelijk om te kiezen voor een onbelaste ontslaguitkering (de gouden handdruk/stamrecht), in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen. Alleen als de werkgever in 2013 het ontslag heeft aangezegd én de ontslagdatum op 31 december 2013 vaststond, de dienstbetrekking daarna ook binnen korte termijn wordt ontbonden, er vóór 1 januari 2014 een overeenkomst met de werknemer is waaruit blijkt dat de werknemer een recht heeft op een periodieke uitkering ‘ter vervanging van gederfd of te derven loon’ welke aanspraak wordt ondergebracht bij een erkende verzekeraar, alleen dan bestaat nog recht op een stamrecht.

Voor degenen die op 31 december 2013 in het bezit zijn van een stamrecht/gouden handdruk al dan niet ondergebracht in eigen beheer dan wel bij een bank/verzekeringsmaatschappij en waarvan de verschuldigde ontslaguitkering vóór 15 november 2013 door de (ex-)werkgever is overgemaakt op de bankrekening van de verzekeraar, blijven de regels van kracht zoals deze golden tot 31 december 2013.

Vanaf 1 januari 2014 is het toegestaan dat het stamrecht niet meer periodiek wordt uitgekeerd, maar in één keer wordt opgenomen. In tegenstelling tot vóór 1 januari 2014 is bij een opname in één keer geen zogenaamde revisierente (20%) verschuldigd. Bovendien wordt slechts 80% van het totale uit te keren bedrag in de belastingheffing betrokken. Opgemerkt dient te worden dat opname alleen plaats kan vinden tegen de waarde in het economisch verkeer. Er kan dus een verschil zitten tussen de waarde volgens de balans (fiscale waarde) en de waarde in het economisch verkeer.

Wat dan te doen als het ontslag ná 1 januari 2014 heeft plaatsgevonden? De enige manier om fiscaal vriendelijk de ontslagvergoeding te incasseren, lijkt vooralsnog te zijn het bedrag af te storten in de pensioenregeling tot de fiscaal maximaal vrije ruimte. Alsdan ontstaat een hogere pensioenaanspraak

waardoor belastingheffing wordt uitgesteld. Dit lijkt in ieder geval in 2014 tot de mogelijkheden te behoren. Naar verwachting zal in 2015 namelijk de wetswijziging worden doorgevoerd inhoudende verlaging van pensioenrechten.