Werkkostenregeling gaat toch door

Het huidige keuzeregime tussen de vrije vergoedingen en verstrekkingen of toepassing van de werkkostenregeling acht staatssecretaris Wiebes niet langer gewenst en dus heeft hij bekend gemaakt dat met ingang van 1 januari 2015 de werkkostenregeling door alle werkgevers verplicht moet worden toegepast. Voor werkgevers die nog niet (definitief) zijn overgestapt op het nieuwe stelsel (de werkkostenregeling) is er werk aan de winkel.

De vrije ruimte bedraagt met ingang van 1 januari 2015 1,2% van de totale (fiscale) loonsom van het bedrijf. Is het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen groter dan de vrije ruimte, dan is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd over het surplus. De basis van de werkkostenregeling is ongewijzigd gebleven. Tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom (de vrije ruimte, vanaf 1-1-2015 1,2%) kunnen werkgevers onder de werkkostenregeling onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren hetgeen niet per werknemer bijgehouden hoeft te worden. Denk hierbij aan kerstpakketten, etentjes, parkeergelden, fiets en personeelsfeesten. Hieronder volgt kort een overzicht van de punten die nu onlangs door de staatssecretaris zijn voorgesteld om oude bezwaren tegen de werkkostenregeling weg te nemen.

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium wordt voorlopig alleen geïntroduceerd voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

2. Jaarlijkse afrekensystematiek
De inhoudingsplichtige hoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Op deze manier moet de afrekensystematiek vereenvoudigd worden.

3. Concernregeling
Hiermee wordt een collectieve vrije ruimte gecreëerd. Binnen concernverhoudingen hoeft daardoor niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten
In de vorm van een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling wordt de bestaande regeling voor personeelskorting gecontinueerd.

5. Wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
Voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihil waardering geldt, zal, om de werkkostenregeling te vereenvoudigen, een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd. Hieronder vallen dan de ter beschikking gestelde voorzieningen en de anderszins verstrekte en vergoede voorzieningen.