Crisisheffing ook in 2014?

Om het begrotingstekort te beteugelen is in 2012 een eenmalige crisisheffing ingevoerd. Dit is een heffing van 16% over het fiscale loon van een werknemer (ook een DGA) in 2012 voor zover dat fiscale loon hoger is dan € 150.000,-. Het fiscale loon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief bonussen en de bijtelling voor het privé-gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde de auto.

De belasting over 2012 is al over de maand maart 2013 samen met de aangifte loonbelasting geheven bij de werkgever. Het kabinet wilde de eenmalige crisisheffing met een jaar verlengen, waardoor werkgevers ook over maart 2014 16% heffing verschuldigd zijn voor zover er in 2013 lonen zijn boven € 150.000,- op jaarbasis. Zoals zo vele Haagse plannen is het intussen weer onzeker geworden of de heffing in maart 2014 wel zal doorgaan. De crisisheffing geldt per dienstbetrekking en is dus niet van toepassing als een werknemer bij verschillende werkgevers in dienst is, behalve natuurlijk indien hij of zij per werkgever meer dan € 150.000,- verdient. Dat zijn loon in totaliteit boven € 150.000,- uitkomt, is geen probleem. Loon uit verschillende dienstbetrekkingen binnen een concern wordt echter bij elkaar opgeteld en dan moet de vennootschap, waar hij of zij het meest verdiende, de heffing van 16% over al het meerdere boven € 150.000,- afdragen.

Wellicht is het verstandig om in voorkomende gevallen (in overleg uiteraard) het fiscale loon van werknemers te verminderen die in 2013 meer dan € 150.000,- zullen verdienen. Vermindering van het fiscale loon in 2013 zou kunnen door het uitstellen van bonussen of andere variabele beloningen naar het volgende jaar. Mogelijk bestaat er voor een DGA binnen de normen voor het gebruikelijke loon nog ruimte om het fiscale loon 2013 te verlagen. Men zou een eigen bijdrage in de pensioenregeling of voor het privé-gebruik auto bij de werknemer in rekening kunnen brengen of men zou zoveel mogelijk bruto loon moeten omzetten in netto onkostenvergoedingen. In 2013 bestaat de mogelijkheid om met een fiscale korting van 20% tegoeden uit levensloopregelingen uit te laten keren. Die uitkeringen verhogen het fiscale loon in 2013 en zouden zonder maatregelen dus ook onder de crisisheffing kunnen komen te vallen. De staatssecretaris heeft al toegezegd dat hij ervoor zal zorgen dat dat niet het geval zal zijn.

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de crisisheffing en heeft eind april aangegeven te overwegen om bezwaren onder voorwaarden en met toestemming van werkgevers aan te houden totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld. Hiertoe heeft de Belastingdienst een centraal adres ingesteld (Postbus 116, 6400 AC Heerlen).