Schenken zonder de beschikkingsmacht over het geld te verliezen

Om erfbelasting te besparen kan tijdens het leven vermogen overgeheveld worden naar de toekomstige erfgenamen.

Tot en met 31 december 2014 was het mogelijk om 100.000 euro vrij van schenkingsrecht aan uw kinderen of aan derden te schenken. Deze vrijstelling was dermate succesvol dat deze helaas niet is verlengd en we vanaf 1 januari 2015 weer te maken hebben met de regels zoals deze golden voor 1 oktober 2013. Het is echter toch mogelijk om geld te schenken zonder dat u het bedrag van de schenking daadwerkelijk kwijt bent, dit heet de zogenaamde ‘notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid’. Zou u echter wel liquide middelen hebben maar deze niet blijvend kwijt willen zijn dan kunt u ook daadwerkelijk schenken, concreet het geld overboeken en na enige tijd het geld feitelijk teruglenen.

De notariële schenking onder schuldigerkenning
Bij een schenking onder schuldigerkenning schenkt u via een (notariële) akte een geldbedrag aan uw kinderen. Vervolgens leent u direct middels dezelfde ( notariële) akte, nà de schenking het bedrag weer van uw kinderen tegen een jaarlijkse rentevergoeding. Hierdoor wordt uw bezit alleen op papier verkleind en behoudt u de beschikkingsmacht over uw volledige vermogen. De schenking/lening is niet eerder opeisbaar dan bij uw overlijden. Uiteraard staat het u wel vrij om de lening eerder af te lossen. De door u jaarlijks verschuldigde rente is niet aftrekbaar maar de renteopbrengst bij uw kinderen is ook niet belast. De rentebetaling op zichzelf kan ook als een overheveling van vermogen worden gezien. Hierover is geen schenkingsrecht verschuldigd. Het voordeel van deze vorm van schenking is, dat u de beschikkingsmacht behoudt over uw totale vermogen en, mits u jaarlijks rente heeft betaald, de geschonken bedragen te zijner tijd buiten het successierecht blijven. Hiertoe dient een en ander wel via een notariële akte plaats te vinden. De omvang van de schenking kunt u zelf bepalen.

Schenken en teruglenen
Feitelijk komt dit op het zelfde neer als de “schenking onder schuldigerkenning”, alleen is het bedrag beperkt tot de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Hiervoor is verder geen notariële akte vereist, u maakt het geld daadwerkelijk over aan de begunstigde, in dit geval uw kind. Vervolgens boekt uw kind het geld weer terug onder vermelding van “lening” waarvan u de condities in een overeenkomst onderling vastlegt. Van belang is dat de schenking en de lening onafhankelijk van elkaar plaatsvinden.