Lijfrente aanwenden bij arbeidsongeschiktheid

Als u in het verleden bedragen in aftrek heeft kunnen brengen in het kader van een inkomensvoorziening in verband met een pensioentekort (lijfrente), heeft het belastingplan 2015 voor u mogelijk een verrassing. Vanaf 1 januari 2015 mag u namelijk het opgebouwde tegoed dat bestemd is voor uw oudedag op grond van de fiscale wetgeving ook opnemen als u arbeidsongeschikt bent geworden.

Normaal staat er een zware sanctie op het aanwenden van het opgepotte geld voor andere doeleinden. Op grond van de huidige wetgeving wordt namelijk het gehele tegoed in de heffing betrokken met daarbij een boete waardoor de totale heffing kan oplopen tot 72%. Door de wetswijziging per 1 januari aanstaande wordt de sanctie nu weggenomen bij arbeidsongeschiktheid. Op het bedrag dat u wilt opnemen bij arbeidsongeschiktheid moet door de uitkerende instantie wel loonbelasting etc. worden ingehouden en deze bedraagt maximaal 52%.

U bent niet verplicht om het gehele tegoed in één keer op te nemen. Bij een gedeeltelijke afkoop van de lijfrente bij arbeidsongeschiktheid blijft het resterende deel van het tegoed voor uw oudedag bestemd.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze regeling:

  • Er moet sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat hier precies onder verstaan wordt, is nog niet duidelijk. Dit zal in nadere regelgeving worden uitgewerkt;
  • U mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • Er is een maximum gesteld aan het bedrag dat u mag opnemen

Dit maximum is in de wet opgenomen omdat de uitkering bij arbeidsongeschiktheid inkomens vervangend moet zijn. Dit betekent dat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van het inkomen in de twee voorafgaande jaren. Wanneer de opnamen in een kalenderjaar minder dan € 40.000 bedragen, vindt er geen toetsing aan het inkomen uit het verleden plaats.
Het is natuurlijk niet prettig als u arbeidsongeschikt bent maar door deze faciliteit kunt u de inkomensgevolgen mogelijk tijdelijk beter opvangen.