Kort nieuws

Aangifte inkomstenbelasting 2014
Vanaf 1 maart kan men de door de belastingdienst vooraf ingevulde inkomensgegevens downloaden. Normaal moest je voor 1 april je aangifte indienen, maar de belastingdienst wil meer mensen de gelegenheid geven hiervan gebruik te maken en staat daarom toe de aangifte uiterlijk 1 mei 2015 in te dienen. Je hebt dan echter geen garantie dat je voor 1 juli de aanslag (en je geld) ontvangt. De belastingdienst heeft enkel beloofd om zo snel mogelijk de aanslag op te leggen.

Mocht je moeten bijbetalen, dan krijg je voor de aanslag 2014 langer de tijd om te betalen. Normaal geldt een uitstel van betaling van uiterlijk zes weken na de datum van de aanslag. Deze termijn wordt komend jaar met vier maanden verlengd. Over deze periode wordt geen invorderingsrente gerekend. Wordt de aanslag echter na 1 juli 2015 opgelegd en je moet bijbetalen, dan is er wel belastingrente verschuldigd, want die rente gaat lopen op 1 juli na afloop van het jaar waarover men aangifte moet doen.

Wil je zekerheid dat de aanslag voor 1 juli 2015 wordt opgelegd, zodat je geen belastingrente hoeft te betalen, dan moet je gewoon voor 1 april aanstaande je aangifte indienen.

Afkoop levenslooptegoed
De vroeger veel geprezen levensloopregeling is in 2012 afgeschaft. Op grond van overgangsrecht mag je echter, als je op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van € 3000, nog maximaal 10 jaren blijven deelnemen aan de levensloopregeling. Je kon in 2013 ook kiezen voor een volledige opname van het levenslooptegoed en dan hoefde je over slechts 80% van het tegoed belasting te betalen. De overheid probeert nu weer opnieuw om geld in de schatkist te krijgen en geeft de onder het overgangsrecht vallende deelnemers in 2015 opnieuw de gelegenheid om van de 80%-regeling gebruik te maken.

Bij volledige afkoop valt alleen het tegoed op 31 december 2013 onder de 20% vrijstelling. Anders kon men na het bekend worden van de maatregel nog snel in 2014 extra bijstorten.

Of afkoop fiscaal gunstig is, hangt af van ieders persoonlijke situatie.